Faktoring Nedir ?

Firrmaların mal ve hizmet satışlarından doğan yurt içi ve yurt dışı vadeli alacaklarının faktoring şirketi tarafından temlik alınarak garanti, alacak ve tahsilat yönetimi, finansman hizmetlerinin bir arada sunulduğu sistemdir. Faktoring hizmetini talep eden 'müşteri', hizmeti veren 'faktöring” ve müşteri alacaklarının yönelmiş olduğu 'borçlu' arasında gerçekleşen faaliyetlerdir.

Faktoringin hizmetleri üç ana başlık altında toplanabilir.

Alacak Yönetimi, Tahsilat Yönetimi ve Nakit Yönetimi.

Bu üç hizmeti birlikte veya ayrı ayrı kullanmak mümkündür.

Faktoring şirketi, devraldığı alacakların muhasebe kayıtlarının tutulması, borçluya ödeme ihtarında bulunarak, alacakların tahsil edilmesi ve hatta gerekiyorsa yasal takip yoluna başvurarak alacakların elde edilmesi gibi hizmetleri de üstlenmektedir.

Alacak Yönetimi hizmetinde, faktoring alıcıların ödeyememe riskini üstlenir, vadeli satışlardan doğan alacakları garanti altına alır. Böylece, işletmenin alacak hesabının yönetimi, kayıtlarının tutulması ve en önemlisi tüm riski faktoring şirketine devredilmiş olur.

Tahsilat Yönetimi hizmetinde, alacaklarınızın riskini üstlensin ya da üstlenmesin alacaklarınızın takibi ve tahsilatı faktoring tarafından gerçekleştirilir.

Nakit Yönetimi; Faktoringin en temel kavramı olan vadeli alacakların nakde çevrilmesi durumudur. Faktoring devraldığı vadeli alacakların belli bir kısmını müşteri talebi üzerine kendisine öder. Vadeli satışlardan doğan alacaklar anında nakde dönüşmüş olur.

Şirketlerin en önemli varlık kalemleri yaptıkları satışlardır. Faktoringin bir finansal enstrüman olarak gerçekleştirdiği işlem, şirketinizin nakit ihtiyacının giderilmesi ve işlerinizin büyütülmesi amacıyla bu varlığın harekete geçirilmesini sağlamaktır.

Kimler Faktoring Yapabilir ?

Faktorıng hizmetinden ticaretle ilgilenen tüm işletmeler faydalanır.