Faktodeks Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu Üyelik Sözleşmesi; bir tarafta ARCON Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi (ARCON) ile diğer tarafta KULLANICI TİCARİ İŞLETME arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

1. TARAF BİLGİLERİ

ARCON Unvan ARCON Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi
Adres Meşrutiyet Mah. Şair Nigar Sok. No: 81/4 Nişantaşı, Şişli / İstanbul
Telefon 0212 275 75 13
Vergi NO 0730436460
E-posta info@faktodeks.com
İnternet Adresi www.faktodeks.com
MERSİS NO 0073043646000001
Ticaret Sicil NO 87574-5
KULLANICI TİCARİ İŞLETME Ad Soyad / Unvan Otomatik yansıyacak
TCKN/VKN Otomatik yansıyacak
Adres Otomatik yansıyacak
Telefon Otomatik yansıyacak
E-posta Otomatik yansıyacak

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu kullanıcı sözleşmesi, her türlü fikri mülkiyet hakları ARCON'a ait bulunan FAKTODEKS platformunun (FAKTODEKS) kullanım şartlarını düzenlemektedir.

3. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ

3.1. Faktodeks, kullanıcı Kobi ve Ticari İşletmelerin faturalı alacaklarına ve bu alacağa konu olan fatura/lar ve vadeli çek/lerini finansman sağlamak amacıyla Faktodeks’e yüklemelerine, Üye Finans Kurumlarının da söz konusu evrakları Faktodeks’ten belirleyerek temlik karşılığı finanse etme iradelerini, teklif vermek suretiyle ortaya koymalarına imkan tanımaktadır.

3.2.  Kullanıcı Kobi ve Ticari İşletmeler, FAKTODEKS'i, kendilerine ait oluşturulacak hesaba ("Kullanıcı Hesabı") giriş yaparak kullanacaklardır. Kullanıcı Hesabı, Kullanıcı Kobi ve Ticari İşletmelere, FAKTODEKS'i kullanma ve tekliflerini kabul ettikleri Kullanıcı Üye Finans Kurumları ile FAKTODEKS üzerinden iletişime geçme hakkı vermektedir.

3.3. Kullanıcı Kobi ve Ticari İşletmeler, şirket ünvanları, vergi numaraları, adres bilgileri, Kullanıcı Hesabı için kullanacakları e-mail adreslerini ve şifre bilgilerini girerek kullanıcı hesabı açma işlemini tamamlayacaklardır. Bu kapsamda;

3.3.1. Kullanıcı Kobi ve Ticari İşletmeler tarafından verilen e-mail adresi ve şifreye münhasır tutularak Kullanıcı Kobi ve Ticari İşletmelere aittir.

3.3.2. Kullanıcı Kobi ve Ticari İşletme, kullanıcı şifresini, FAKTODEKS'e giriş yapmasını sağlayan diğer bilgileri başkalarıyla paylaşamaz. Kullanıcı Kobi ve Ticari İşletmeler, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olduğunu, bu bilgilerin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından ARCON'un hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, söz konusu bilgilerde değişiklik olması halinde kullanıcı hesabında gerekli düzeltmeleri yapacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı Kobi ve Ticari İşletmeler, bu bilgilerin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin erişiminden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki kusurlarından dolayı ARCON'un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.4. Kullanıcı Kobi ve Ticari İşletmeler tarafından FAKTODEKS'e yüklenen fatura veya fatura miktarlarını temlik almak amacıyla, ilgili Üye Finans Kurumu teklifte ("Teklif") bulunabileceklerdir. Üye Finans Kurumları teklif verip vermemekte, Kullanıcı Kobi ve Ticari İşletmeler ise verilen teklifi kabul edip etmemekte serbesttir.

3.5. Kullanıcı Kobi ve Ticari İşletme'nin, Üye Finans Kurumları’nın herhangi birinin teklifleri arasından uygun gördüğünü kabul etmesi halinde Kabul Edilen Teklif oluşacaktır ve diğer tekliflere kapanacaktır. Kabul edilen teklif Kullanıcı Kobi ve Ticari İşletme'nin Kullanıcı Hesabı'nda yaratılacak olan veri tabanına ("Kullanıcı Cüzdanı") kaydedilecektir.

3.6. Kullanıcı Kobi ve Ticari İşletmeler tarafından faturalarını ve bu alacaklarına konu olan vadeli çeklerini FAKTODEKS'e yüklemelerinden itibaren 48 saatlik zaman diliminde değerlendirmeye açık olacak, üye finans kurumlarından herhangi bir teklif yapılsın ya da yapılmasın 48 saat sonra tekliflere kapatılacak, onaylanmadığı taktirde sistemden cezalı duruma düşecektir. Bir haftalık süre zarfında aynı keşideciye ait, aynı numaralı çek sisteme erişim sağlayamayacaktır.

3.7. FAKTODEKS, Kullanıcı Kobi ve Ticari İşletmeler ile Üye Finans Kurumları’nın birbirleriyle iletişime geçmesi için tasarlanmış olup, Kullanıcı Kobi ve Ticari İşletmeler ile Üye Finans Kurumları arasında sadece bir iletişim ağı sağlamaktadır. Bu doğrultuda, Kabul Edilen Teklifi takiben, Kullanıcı Kobi ve Ticari İşletmeler ile Üye Finans Kurumları arasında ayrıca bir sözleşme akdedilmesi gerekmektedir. Üye Finans Kurumları kabul edilen teklif sahibi olsa dahi, kendi yapacağı değerlendirmeler neticesinde Kullanıcı Kobi ve Ticari İşletmeler ile ayrıca sözleşme akdedip akdetmemekte serbesttir.

3.8. ARCON, FAKTODEKS üzerinden Üye Finans Kurumları tarafından sunulan teklifin kabul edilmesiyle, Kullanıcı Kobi ve Ticari İşletmeler ve Üye Finans Kurumları arasında sözleşme ilişkisi kurulacağı ve/veya söz konusu sözleşmesel ilişkinin niteliğine ilişkin hiçbir garanti vermemekte, beyan ve taahhütte bulunmamaktadır.

3.9. Kullanıcı Kobi ve Ticari İşletmeler ile Üye Finans Kurumları arasındaki hak ve yükümlülükler, doğacak alacak ve borçlar, ödemelere ilişkin tüm hükümler Kullanıcı Kobi ve Ticari İşletmeler ile Üye Finans Kurumları arasında akdedilmiş veya akdedilecek Sözleşme ile belirlenecektir. FAKTODEKS, bu doğrultuda yapılacak ödemelere ilişkin bir ödeme mekanizması sunmamakta, ARCON ise söz konusu Sözleşme'nin akdedilmesi, akdedilmemesi ya da sözleşmeden doğan, doğacak ödemelere ilişkin hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

3.10. ARCON, FAKTODEKS üzerinden sağlanan bilgi, fatura, çek ve diğer belgelerin doğruluğu, tamlığı ve geçerliliğine ilişkin açık veya dolaylı garanti vermemekte, beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. FAKTODEKS üzerinden sağlanan tüm bilgi ve belgelerin doğruluğunu değerlendirmek tamamen Kullanıcı Kobi ve Ticari İşletmeler ile Üye Finans Kurumları’nın sorumluluğunda olup, ARCON söz konusu bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış olmasından doğabilecek zararlardan hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

3.11. Kullanıcı Kobi ve Ticari İşletme, FAKTODEKS'e yüklediği bilgi, fatura, çek ve diğer belgelerin doğruluğu, tamlığı ve geçerliliğini beyan, garanti ve taahhüt eder. Söz konusu bu bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasından kaynaklanan durumlarda ARCON ve diğer FAKTODEKS Kullanıcıları ile herhangi üçüncü kişilerin uğrayabileceği tüm zararlardan ilgili Kullanıcı Kobi ve Ticari İşletmeler bizzat sorumlu olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Ayrıca ARCON'un söz konusu bu bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olması halinde ilgili Kullanıcı Kobi ve Ticari İşletmenin Kullanıcı Hesabı'nı iptal etme veya askıya alma hakkı saklıdır.

3.12. ARCON, FAKTODEKS içeriğinde her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. FAKTODEKS içeriği, ARCON'un önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir surette kopyalanamaz, yayınlanamaz ve paylaşılamaz.

3.13. ARCON, FAKTODEKS üzerinden sağlanan hizmetlerin kesintisiz olarak sunulabilmeleri için gereken tüm çabayı göstermeyi kabul eder. Ancak, FAKTODEKS'in ARCON'un öngöremediği herhangi bir sebeple işlevsel tutulamaması halinde oluşabilecek kesintilerden ARCON sorumlu tutulmayacaktır.

3.14. Kullanıcı Kobi ve Ticari İşletmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca ARCON tarafından kişisel bilgilerinin sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmasına kaydedilmesine, saklanmasına, güncellenmesine, işlenmesine, 3.kişilere açıklanabilmesine, devredilebilmesine, sınıflandırılabilmesine ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)'nda sayılan şekillerde izlenebilmesine, veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, sms bildirimleri, elektronik posta, başvuru formları ve benzeri araçlar üzerinden sözlü, yazılı veya elektronik ortamda bildirilmesine, toplanmasına açık rıza verdiğini kabul ve beyan eder.

4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme kabul tarihinde yürürlüğe girecek olup taraflarca feshedilmedikçe yürürlükte kalacaktır. Ancak gizlilik ve güvenlik hükümleri süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. Taraflar işbu Kullanıcı Sözleşmesini, herhangi bir sebep bildirmeksizin, her zaman uygun bir şekilde bildirmek kaydıyla feshedebilecektir.

5. SON HÜKÜMLER

5.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına tabi olup, Sözleşme'nin ifasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5.2. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin herhangi bir maddesinin geçersiz sayılması veya uygulanmasının imkânsız hale gelmesi, diğer maddelerinin geçerliliğini ve ifasını etkilemeyecektir.

5.3. Taraflar, işbu Sözleşmede belirtilen adreslerinde meydana gelen değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligat ve bildirimler geçerli tebliğ hükmünde olacaktır.

5.4. İşbu Sözleşme, tarafların karşılıklı anlaşması ile yürürlüğe girmiş olup KULLANICI KOBİ ve TİCARİ İŞLETMELER okuduğunu, anladığını, dijital olarak onayladığını kabul ederler.

Arcon Bilişim Teknolojileri
Ticaret Anonim Şirketi
Kullanıcı Kobi ve Ticari İşletme